Katrori i binomit pjesa 1
Ushtrime mbi faktorizimin e trinomeve
Faktorizimi i shprehjeve shkronjore 1
Faktorizimi i shprehjeve shkronjore 2
Faktorizimi i shprehjeve shkronjore 3
Shuma e Kubeve |a^3 + b^3=(a + b)(a^2 - ab + b^2)|
Ndryshimi i kubeve
Katrori i binomit pjesa 2
Ushtrime mbi katrorin e binomit
Kubi i binomit (a+b)^3
Ushtirime mbi kubin e binomit
Ndryshimi i katrorit | a^2 - b^2=(a-b)(a+b) |
Faktorizimi me ane te grupimit dhe plotepjesetuesi
Ushtrime mbi faktorizimin me ane te grupimit
Faktorizimi i trinomeve