Faktorizimi i shprehjeve shkronjore 3
Mësimi i radhës: Shuma e Kubeve |a^3 + b^3=(a + b)(a^2 - ab + b^2)|
mbylle

Mbyll