Fuqite
Shkruarja e numrave ne menyre shkencore
Shumezimi dhe pjesetimi i fuqive me baza te njejta
Fuqia e prodhimit,fuqizimi i heresit dhe fuqise
Rrenja katrore
Lidhja ne mes rrenjes dhe fuqise