Bashkesite numerike
1mësime
Mbledhja dhe zbritja e numrave
4mësime
Thyesat
14mësime